Zameranie na udržateľný rozvoj!

Naša spoločnosť Kocka s.r.o. vníma pojem udržateľnosť nie len ako rozvoj, ktorý uspokojuje zákazníkov trvalých aj budúcich, ale aj ako súhrn spoločenských, ekonomických a ekologických aspektov.

Smerovanie činnosti a hodnotový systém spoločnosti prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju. Naša spoločnosť pracuje na znižovaní vplyvu na životné prostredie, zabezpečovaní dobrých pracovných podmienok pre zamestnancov a udržiavaní dobrej obchodnej etiky.

Kocka s.r.o. disponuje certifikátom na podporu ochrany životného prostredia a prevencie znečisťovania ISO 14001

Patríme k spoločnostiam, ktoré chcú aktívne zlepšovať svoj ​​prístup k ochrane životného prostredia. Kladieme dôraz aj na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa jednotlivých zložiek životného prostredia.

Kvalita v Kocka s.r.o.

Layer 11 copy 2
Celý výrobný program a know-how spoločnosti KOCKA, s.r.o. je zárukou uplatnenia vysoko kvalitných výrobných technológií. Hlavná surovina ktorú vo výrobe používame – drevo, je jedným z najudržateľnejších a environmentálne najpriaznivejších dostupných materiálov.

Starostlivo vyberáme našich dodávateľov, používame len drevo z dobre obhospodarovaných zdrojov, ako sú lesy s certifikátom FSC®.  Sme si boli plne vedomí svojich povinností v súvislosti s dovozom a získavaním dreva.

FSC Certifikácia

 • Certifikát FSC (Forest Stewardship Council) –Certifikácia spracovateľského reťazca FSC (chain of custody) –vlastníme celosvetovo uznávaný certifikát, ktorý zaručuje trvalú udržateľnosť krehkých lesných ekosystémov.
 • sme spoločnosť, ktorá na svoje výrobky využívaja drevo s FSC certifikátom a zároveň podnikáme  environmentálne, ekonomicky a sociálne zodpovedne.


Pri spracovaní a opracovávaní dreva používame prvotriednu značkovú techniku /napr. HOMAG/, ktorá zaručuje flexibilitu, vysoko kvalitnú úroveň spracovania s minimálnym odpadom materiálov. Automatizácia výrobných technológií zabezpečuje  zjednodušenie zložitých výrobných postupov. Správnym nastavením výrobných procesov  dosahujeme vysoko kvalitné výsledky za krátky čas, v cenovo dostupných reláciách.

Nákladovo úsporné produkty s dlhou životnosťou ponúkajú inteligentnejšie riešenia pre všetkých  zákazníkov.

 •  

Certifikát kvality ISO 9001

Poskytujeme kvalitné produkty a tým dokazujeme svoju schopnosť byť dlhodobo spoľahlivým partnerom pri zákazkách. Riadenie systému manažérstva kvality zameriavame na spokojnosť zákazníka a naplnenie jeho požiadaviek a očakávaní, na trvalé zlepšovanie.

Bezpečnosť v Kocka s.r.o.

Layer 11 copy 2

Nemalou prioritou je zaistenie bezpečnosti, individuálneho rozvoja a celkového zdravia zamestnancov, dodávateľov a partnerov. Poskytujeme pracovné podmienky v súlade s medzinárodným  dohovorom o ľudských právach. Podporujeme vysokú úroveň etického obchodovania v rámci nášho obchodného aj dodávateľského reťazca. Sme spoľahlivým partnerom.

Certifikát bezpečnosti ISO 45001

Zabezpečujeme identifikáciu všetkých možných rizík na pracoviskách a ich efektívne riadenie tak, aby bolo minimalizované možné poškodenie zdravia zamestnancov a s tým súvisiace dôsledky. Dôraz je kladený na prevenciu a predvídateľnosť situácií nebezpečných pre osoby pohybujúce sa na pracoviskách a to pri všetkých činnostiach spojených s fungovaním organizácie. 

Ochrana životného prostredia

Layer 11 copy 2

Výrobný proces používaný našou spoločnosťou Kocka s.r.o. neovplyvňuje  kvalitu životného prostredia. V snahe o dosiahnutie čo najmenšej uhlíkovej stopy sme ukončili zmluvu na odber elektriny od spoločnosti ZSE. V súčasnosti je našim dodávateľom spoločnosť Elgas. Zelená energia, ktorú nám dodáva, je výlučne z energeticky obnoviteľných zdrojov. Prispievame tým k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Ochranu životného prostredia vnímame ako potrebu zachovať, prípadne zlepšiť jeho kvalitu. Je to jeden z prvkov pre dosiahnutie udržateľného rozvoja. Preto dôsledne dbáme na triedenie odpadu: papier, plasty a tak im dávame druhú šancu.

Nikto nepochybuje o tom, že recyklácia je prospešná pre nás všetkých. Vďaka nej sa zmenšuje spotreba surových prírodných zdrojov, zmenšuje sa množstvo odpadu na skládkach, redukuje sa spotreba energie, vznikajú nové pracovné miesta.

Odpad produkovaný vo výrobe putuje do vlastnej drvičky. Následne sa spaľuje a využíva ako biopalivo. Sústavne sa prispôsobujeme zmenám, našim cieľom je používať viac obnoviteľných a recyklovaných materiálov, eliminovať odpad. 

Zaujíma Vás výroba interiérov všetkého druhu?
Máte otázky? Sem s nimi...

Napíšte nám!

  Fakturačné údaje

  Kocka s.r.o.

  Récka cesta 302,
  903 01 Senec

  IČO: 36364436 
  DIČ: 2022193382
  IČ DPH: SK2022193382

  IBAN: SK96 6500 0000 0044 3636 4436

  Kontakty

  Tel. č.: +421 245 928 333
  Email: kockasro@kockasro.sk